ตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
ประวัติความเป็นมา

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มาตรา 40และ มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 โดยใช้อาคารกลุ่มสตรี ตำบลบ่อวินตั้งอยู่เลขที่ 4/20 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อวินป็นที่ทำการชั่วคราว่อมาได้ขอใช้ที่ดินราษฎรพัสดุจากโรงเรียนบ้านเขาหิน จำนวน 3 ไร่ และที่ดินที่ได้รับบริจาคจาก
คุณนิกร สุภาภรณ์ จำนวน 2 ไร ่เพื่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ดยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณใน การก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี เมื่อปีงบประมาณ  2544 และก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2548  ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลบ่อวิน
             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (2) มาตรา 60 และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ มาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 12 มีนาคม 2547 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี (ก.อบต.จังหวัดชลบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่

ที่ตั้ง
          1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เขตติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ : จดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้ : จดองค์การบริหารส่วนตะเคียนเตี้ย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก : จดองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก : จดเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เนื้อที่
          องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มีเนื้อที่ประมาณ 39 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,375  ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
          ลักษณะภูมิประเทศ   เป็นที่ราบและที่ราบเอียงสลับเนินสูงและภูเขาเล็กๆ
จำนวนหมู่บ้าน
          องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
3
บ้านห้วยปราบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4
บ้านพันเสด็จใน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
6
บ้านเขาหิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
7
บ้านหนองก้างปลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จำนวนประชากร

จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน รวม 18,912 คน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2559) โดยแยกเป็นชาย 9,519 คน หญิง 9,393 คน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปราบ
จำนวนทั้งหมดแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
รวม
  6,289
6,093
12,382
หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน
จำนวนทั้งหมดแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
รวม
 
1,459
1,463
2,922
หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน
จำนวนทั้งหมดแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
รวม
 
900
912
1,815
หมู่ที่ 7 บ้านหนองก้างปลา
จำนวนทั้งหมดแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
รวม
 
871
922
1,793
จำนวนครัวเรือน ณ เดือน เมษายน 2559
รวม
21,613 หลัง
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปราบ
14,425 หลัง
หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน

2,160 หลัง

หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน
1,416 หลัง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองก้างปลา
3,612 หลัง
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 // โทร.038-345959, 038-346589,
038-345918 โทรสาร 038-346116 http://www.bowin.go.th E-mail :: bowin_sri@hotmail.com