นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
ประวัติความเป็นมาตำบลบ่อวิน
ข้อมูลทั่วไป อบต.บ่อวิน
โครงสร้าง อบต.บ่อวิน
แบบฟอร์มการให้บริการ
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
สมาชิกสภา อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อวิน
สถิติรายได้
     เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์ภายใน
     แผนที่ของ อบต.บ่อวิน
เอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM)
อกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับ
สาธารณภัย
เกี่ยวกับอาเซียน
 
 
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ขอเชิญประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 20 -50 ปี รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบฟรี ตั้่งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 58 ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ใบมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบจดทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ใบมอบอำนาจเบี้ยยังชีพผู้พิการ
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน  ๒๕๕๘
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๖
รับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน แจ้งความประสงค์เสนอวิสัยทัศน์ได้ที่ อบต.บ่อวิน
โทร.๐๓๘-๓๔๕๙๔๙, ๐๘๑-๙๔๙๗๗๗๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มีความประสงค์จะรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๒-๕ , ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ระดับ ๒-๕ , ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓-๖ว. และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ ๒-๕, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ท่านที่สนใจประสงค์จะโอนย้ายกรุณาส่งประวัติมาที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด อบต.บ่อวิน ทางโทรสาร. ๐๓๘-๓๔๖๑๑๖, E-mail. bowin_sri@hotmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่สำนักงานปลัด โทร. ๐๘๑-๙๔๙๗๗๗๑, ๐๓๘,๓๔๕๙๔๙
ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบันที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2552 - 2555 (ปรับปรุงครั้งที่๑)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง การแสดงความเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าตลาดชุมนุมกลาง หมูที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าตลาดชุมนุมกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุงสงุ่น - อีสเทิร์นซีบอร์ด (ซอย ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงสงุ่น - อีสเทิร์นซีบอร์ด (ซอย ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมีไสว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมีไสว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งสะเก็ด - อมตะ (โรงน้ำแข็ง) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งสะเก็ด - อมตะ (โรงน้ำแข็ง) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเย็นสบายชายน้ำ - ลำห้วยใหญ่ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเย็นสบายชายน้่ำ - ลำห้วยใหญ่ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาญจนเกตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาญจนเกตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทยรุ่งเรือง - อาหารสยาม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๓๓๑- พันเสด็จใน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทะเลทอง - ห้วยปราบ - เทิดพระเกียรติ ๒ (บางกอกเพชร - ปารียา) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากร่วม - ต้นไทร (หลังโรงเรียนสวนกุหลาบ - ต้นไทร) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมนุมกลาง - สะพานสี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสเทิร์นซีบอร์ด - บ้านลุงเตียง (ตอน 1) หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างเย็นสบายชายน้ำ - ลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายบุญรวย - ฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายไทยรุ่งเรือง - เยาวเรศ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองก้างปลา ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านลุงฉลู หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าเจิม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซุปเปอร์เมด - ต้นไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซุปเปอร์เมด - ต้นไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซุปเปอร์เมด - ต้นไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน
ผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้่วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซุปเปอร์เมด - ต้นไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 // โทร. 081-9497771,038-345949, 038-345918
โทรสาร 038-346116 http://www.bowin.go.th E-mail :: bowin_sri@hotmail.com