นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
ประวัติความเป็นมาตำบลบ่อวิน
ข้อมูลทั่วไป อบต.บ่อวิน
โครงสร้าง อบต.บ่อวิน
แบบฟอร์มการให้บริการ
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
สมาชิกสภา อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อวิน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถิติรายได้
     เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์ภายใน
     แผนที่ของ อบต.บ่อวิน
เอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM)
อกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับ
สาธารณภัย
เกี่ยวกับอาเซียน
ข้อควรรู้ในการติดต่อราชการ
 
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๘
การเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือมอบอำนาจผู้พิการ
หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม
แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตำบล
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มีความประสงค์จะรับโอนย้ายข้าราชการหลายตำแหน่ง
รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับโอนย้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบันที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2552 - 2555 (ปรับปรุงครั้งที่๑)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง การแสดงความเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเด็ก วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอพักลีโอ - โป่งสะเก็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าทวาย ทองชื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกาศจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่-สิงห์ป่าซุง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันเสด็จใน - บ่อขยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันเสด็จใน-เทิดพระเกียรติ ๒ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุบ้านพักครูและโรงเก็บพัสดุ จำนวน ๕ รายการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านไข่มุก ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อวิน
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสเทิร์นซีบอร์ด - บ้านลุงเตียง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวดิษฐ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างรั้วลานกีฬา สวนสาธารณะและอาคารศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒
ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวดิษฐ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน
ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสเทิร์นซีบอร์ด - บ้านลุงเตียง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลบ่อวิน
ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรั้วลานกีฬา สวนสาธารณะและอาคารศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง)
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเย็นสบายชายน้ำ - ลำห้วยใหญ่ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน
ผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วลานกีฬา สวนสาธารณะและอาคารศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวดิษฐ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบลิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทำด้วยเหล็ก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๕ ใบ
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมุลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีฝังกลบ
ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทำด้วยเหล็ก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑๐ ใบ
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ)
ผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีฝังกลบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๑ เดือน (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) โดยวิธีพิเศษ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีพิเศษ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที ชนิดกล่องให้กลับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหินและโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน โดยวิธีตกลงราคา
ผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรั้วลานกีฬา สายสาธารณะและอาคารศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน
ผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุวดิษฐ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีฝังกลบ
ผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างเย็นสบายชายน้ำ - ลำห้วยใหญ่ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๓)
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยกระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีฝังกลบ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 // โทร. 081-9497771,038-345949, 038-345918
โทรสาร 038-346116 http://www.bowin.go.th E-mail :: bowin_sri@hotmail.com