นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
ประวัติความเป็นมาตำบลบ่อวิน
ข้อมูลทั่วไป อบต.บ่อวิน
โครงสร้าง อบต.บ่อวิน
แบบฟอร์มการให้บริการ
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
สมาชิกสภา อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อวิน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถิติรายได้
     เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์ภายใน
     แผนที่ของ อบต.บ่อวิน
เอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM)
อกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับ
สาธารณภัย
เกี่ยวกับอาเซียน
ข้อควรรู้ในการติดต่อราชการ
 
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จะจัดประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน หรือโทร. ๐๘๑-๙๔๙๗๗๗๑ ในวันและเวลาทำการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือมอบอำนาจผู้พิการ
หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มีความประสงค์จะรับโอนครู คศ.1 จำนวน 2 อัตรา, ครู คศ.2 จำนวน 2 อัตรา, ครู คศ.3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่กองการศึกษาฯ โทร.038-346589 และ 081-9497771 ในวันและเวลาราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มีความประสงค์จะรับโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ ๑ - ๓/๔ ติดต่อสอบถามได้ที่กองคลัง อบต.บ่อวิน โทร.๐๓๘-๓๔๕๙๔๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม
แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตำบล
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๖
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบันที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2552 - 2555 (ปรับปรุงครั้งที่๑)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง การแสดงความเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยกระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีฝังกลบ
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุงสงุ่น - อีสเทิร์นซีบอร์ด (ซอย ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน
กำหนดการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ่อวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อวิน
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ภาคเรียน ได้แก่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๘ เมษายน ๒๕๕๙) จำนวน ๒๕ สัปดาห์ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) จำนวน ๒๕ สัปดาห์
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีฝังกลบ
ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพืันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน หมู่ที่ ๔
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาหล่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเย็นสบายชายน้ำ - ลำห้วยใหญ่ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๓) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทำด้วยเหล็ก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑๐ ใบ
ผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเย็นสบายชายน้ำ -ลำห้วยใหญ่ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทยรุ่งเรือง - อาหารสยาม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากร่วม- ต้นไทร (หลังโรงเรียนสวนกุหลาบ - ต้นไทร) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาญจนเกตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมนุมกลาง - สะพานสี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสเทิร์นซีบอร์ด บ้านลุงเตียง (ตอน ๑) หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์โครงการส่วนเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จำนวน ๓๓ รายการ) ครั้งที่ ๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ)
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จำนวน ๓๓ รายการ) ครั้งที่ ๓
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซุ้มประตูวัด - มัสยิด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 // โทร. 081-9497771,038-345949, 038-345918
โทรสาร 038-346116 http://www.bowin.go.th E-mail :: bowin_sri@hotmail.com