นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
ประวัติความเป็นมาตำบลบ่อวิน
ข้อมูลทั่วไป อบต.บ่อวิน
โครงสร้าง อบต.บ่อวิน
แบบฟอร์มการให้บริการ
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
สมาชิกสภา อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อวิน
สถิติรายได้
ติดต่อเรา
     เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์ภายใน
     แผนที่ของ อบต.บ่อวิน
เอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM)
อกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับ
สาธารณภัย
 
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน แจ้งความประสงค์เสนอวิสัยทัศน์ได้ที่ อบต.บ่อวิน
โทร.038-345949, 081-9497771

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มีความประสงค์จะรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๒-๕ , ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ระดับ ๒-๕ , ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓-๖ว. และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ ๒-๕, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ท่านที่สนใจประสงค์จะโอนย้ายกรุณาส่งประวัติมาที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด อบต.บ่อวิน ทางโทรสาร. ๐๓๘-๓๔๖๑๑๖, E-mail. bowin_sri@hotmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่สำนักงานปลัด โทร. ๐๘๑-๙๔๙๗๗๗๑, ๐๓๘,๓๔๕๙๔๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม.....
ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบันที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2555 - 2557
ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2552 - 2555 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง การแสดงความเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่สำราญ - อีสเทิร์นซีอบอร์ด (สายใน) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดห้วยปราบ - เทิดพระเกียรติ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสามปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อความในประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายห้วยปราบ - พันเสด็จใน (เชโก้ - ห้วยตากลอง) หมูที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อความในประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเลกคทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ
และท่อลอดเหลี่ยมซอยเทพประทานพร ๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันเสด็จใน - เทิดพระเกียรติ ๒ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อความในประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดห้วยปราบ - เทิดพระเกียรติ ๒หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อความในประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สำราญ - อีสเทิร์นซีบอร์ด (สายใน) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและท่อลอดเหลี่ยม ซอยเทพประทานพร ๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายห้วยปราบ - พันเสด็จใน (เชโก้ - ห้วยตากลอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (โครงการจัดทำแผนที่แนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน)
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำสายทะเลทอง - ห้วยปราบ- เทิดพระเกียรติ ๒ (ตอนหมู่บ้านปารียา) หมูที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ)
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สำราญ - อีสเทิร์นซีบอร์ด (สายใน) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดห้วยปราบ - เทิดพระเกียรติ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปราบ - พันเสด็จใน (ห้วยใหญ่-สี่แยกชุมนุมกลาง) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการประมูลกาาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งสะเก็ด - ห้างแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ภัณฑ์กีฬา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายห้วยปราบ - พันเสด็จใน
(ตอนสี่แยกชุมนุมกลาง - ห้วยหนองบอน) หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซุ้มประตูวัด - มัสยิด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒)
 
 
 
 
 
 
 
Google
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 // โทร. 081-9497771,038-345949, 038-345918
โทรสาร 038-346116 http://www.bowin.go.th E-mail :: bowin_sri@hotmail.com