นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
ประวัติความเป็นมาตำบลบ่อวิน
ข้อมูลทั่วไป อบต.บ่อวิน
โครงสร้าง อบต.บ่อวิน
แบบฟอร์มการให้บริการ
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
สมาชิกสภา อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อวิน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถิติรายได้
     เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์ภายใน
     แผนที่ของ อบต.บ่อวิน
เอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM)
อกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับ
สาธารณภัย
เกี่ยวกับอาเซียน
ข้อควรรู้ในการติดต่อราชการ
 
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตำบล
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง วิถีปฏิบัติในการเล่นน้ำในประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทย
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ขอเชิญประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 20 -50 ปี รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบฟรี ตั้่งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 58 ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ใบมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบจดทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ใบมอบอำนาจเบี้ยยังชีพผู้พิการ
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน  ๒๕๕๘
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มีความประสงค์จะรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๒-๕ , ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ระดับ ๒-๕ , ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓-๖ว. และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ ๒-๕, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ท่านที่สนใจประสงค์จะโอนย้ายกรุณาส่งประวัติมาที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด อบต.บ่อวิน ทางโทรสาร. ๐๓๘-๓๔๖๑๑๖, E-mail. bowin_sri@hotmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่สำนักงานปลัด โทร. ๐๘๑-๙๔๙๗๗๗๑, ๐๓๘,๓๔๕๙๔๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบันที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2552 - 2555 (ปรับปรุงครั้งที่๑)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง การแสดงความเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ รวม ๖ เครื่อง
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง)
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ
ผลการสอบราคาครุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จำนวน ๓๓ รายการ
ผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ่อวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๔)
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเย็นสบายชายน้ำ - ลำห้วยใหญ่ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายไทยรุ่งเรือง - เยาวเรศ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองก้างปลา ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จำนวน ๓๓ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จำนวน ๓๓ รายการ
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดห้วยปราบ - เทิดพระเกียรติ ๒ หมู่ที่ ๓
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ่อวิน หมู่ที่ ๖
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ่อวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๔)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
แบบสรุปราคางานก่อสร้างทางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเย็นสบายชายน้ำ - ลำห้วยใหญ่ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเย็นสบายชายน้่ำ - ลำห้วยใหญ่ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการตรวจรับงานโครงการขุดลอกห้วยหนองบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าเจิม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าตลาดชุมนุมกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายบุญรวย - ฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านลุงฉลู หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงือนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเยาวเรศ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาหล่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งสะเก็ด - อมตะ (โรงน้ำแข็ง) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมีไสว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาญจนเกตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด)
ผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุงสงุ่น - อีสเทิร์นซีบอร์ด (ซอย ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมีไสว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งสะเก็ด - อมตะ (โรงน้ำแข็ง) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาญจนเกตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายห้วยปราบเมืองทอง ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน
 
Google
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 // โทร. 081-9497771,038-345949, 038-345918
โทรสาร 038-346116 http://www.bowin.go.th E-mail :: bowin_sri@hotmail.com