นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
ประวัติความเป็นมาตำบลบ่อวิน
ข้อมูลทั่วไป อบต.บ่อวิน
โครงสร้าง อบต.บ่อวิน
แบบฟอร์มการให้บริการ
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
สมาชิกสภา อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อวิน
สถิติรายได้
     เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์ภายใน
     แผนที่ของ อบต.บ่อวิน
เอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM)
อกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับ
สาธารณภัย
เกี่ยวกับอาเซียน
 
 
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวใหัจัดทำบัญชีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่มีอยู่ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๘๑-๙๔๙๗๗๗๑ , ๐๓๘-๓๔๕๙๔๙
รายละเอียดเพิ่มเติม...
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่๓)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓)
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๖
รับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน แจ้งความประสงค์เสนอวิสัยทัศน์ได้ที่ อบต.บ่อวิน
โทร.038-345949, 081-9497771
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มีความประสงค์จะรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๒-๕ , ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ระดับ ๒-๕ , ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓-๖ว. และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ ๒-๕, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ท่านที่สนใจประสงค์จะโอนย้ายกรุณาส่งประวัติมาที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด อบต.บ่อวิน ทางโทรสาร. ๐๓๘-๓๔๖๑๑๖, E-mail. bowin_sri@hotmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่สำนักงานปลัด โทร. ๐๘๑-๙๔๙๗๗๗๑, ๐๓๘,๓๔๕๙๔๙
ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบันที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2555 - 2557
ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2552 - 2555 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง การแสดงความเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทำด้วยเหล็ก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๕ ใบ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บ่อวิน
ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมห้วยบ้านตาดม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมห้วยบ้านตาดม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายห้วยปราบเมืองทอง ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลจ้างด้วยระบบเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายห้วยปราบเมืองทอง ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
fตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน (ครั้งที่ ๒)
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บ่อวิน
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดห้วยปราบ-เทิดพระเกียรติ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซุ้มประตูวัด - มัสยิด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทยรุ่งเรือง - สุรศักดิ์ (ตอนท่อตานาม - ถนนไร้ฝุ่น) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บ่อวิน
กำหนดตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซุ้มประตูวัด - มัสยิด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่สำราญ - อีสเทิร์นซีบอร์ด(สายใน) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทยรุ่งเรือง - สุรศักดิ์ (ตอนท่อตานาม - ถนนไร้ฝุ่น) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทยรุ่งเรือง - สุรศักดิ์ (ตอนท่อตานาม - ถนนไร้ฝุ่น) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด)
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายห้วยปราบ - พันเสด็จใน (ตอนสี่แยกชุมนุมกลาง - ห้วยหนองบอน) หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซุ้มประตูวัด - มัสยิด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๔)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซุ้มประตูวัด - มัสยิด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๔)
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทยรุ่งเรือง-สุรศักดิ์ (ตอนท่อตานาม - ถนนไร้ฝุ่น) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซุ้มประตูวัด - มัสยิด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ)
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซุ้มประตูวัด - มัสยิด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายห้วยปราบ - พันเสด็จใน (ตอนสี่แยกชุมนุมกลาง - ห้วยหนองบอน) หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำสายห้วยปราบ - พันเสด็จใน (ตอนสี่แยกชุมนุมกลาง - ห้วยหนองบอน) หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒)
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ จำนวน ๑๗ เครื่อง)
กำหนดการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ผลการสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวนผู้โดยสารนั่งไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน
ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซุ้มประตูวัด - มัสยิด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 // โทร. 081-9497771,038-345949, 038-345918
โทรสาร 038-346116 http://www.bowin.go.th E-mail :: bowin_sri@hotmail.com